Behandling

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. KBT vilar på även på teoretisk grund kring anknytning och utvecklingspsykologi. Numera innefattar KBT även andra behandlingsmetoder, och kan närmast betraktas som ett paraplybegrepp. Exempel på nya inslag inom KBT är begreppet mindfulness, som har sina rötter i österländsk meditation. 

Oberoende av vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och patienten. Som patient informeras du om arbetssättet, och sedan kartlägger vi med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår. Denna utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt kontinuerligt testas och följs upp. 

Vårdavtal Region Skåne
Behandling enligt vårdavtalet består av upp till 25 sessioner samt ett uppföljningssamtal 3 mån efter sista sessionen. En session är 45 min och vi träffas inledningsvis en gång/vecka. 
Vårdval psykoterapi omfattar följande tillstånd: 
– Lindrig till medelsvår depression 
– Fobier 
– Ångest 
– Tvång 
– Oro och grubblerier 
– Sömnproblem 
– Stressreaktioner  

Du kan också boka tid för stöd och rådgivning kring olika livsfrågor utan att påbörja en terapi. Jag tar också emot dig i behov av egenterapi under din utbildning.